CHILI: , , . "FRANTSYBULL" FRENCH FANTASY HELFRID HEL() 2,5 - - - - - -

- 3

CHILI: ORLOVSKIY BRILLIANT DEMETRA VERONIKA() 2 - - - - -

CHILI: DZHUTA HAUS SVETTI MIE FLORENSIYA() 1 -

CHILI: DZHUTA HAUS CHINZANA ET FRANTSYBULL () 4